رفتار با زنبور
رفتار با زنبور
طرز رفتار کار کردن با زنبور ، زنبورها طرز کار کردن و رفتارتان برای زنبورها مهم است، هیچگاه در کندو را بدون دود ابن باز نکنید و هیچوقت هم بیش از حد لازم به داخل آن دود ندهید. دود دادن ...
توسط
تومان