عسل رس بسته

همه عسل های طبیعی و سالم بدون استثناء پس از مدتی عسل رس بسته سفت می شوند. […]