خارج از کندو
images-min
زندگی زنبور عسل خارج از کندو در این مرحله از زمانی شروع می گردد که زنبورقادر به پرواز شده و با مرگش خاتمه می یابد. زندگی زنبور عسل خارج از کندو زنبورها از روز 21 بعد از تولد به کار ...
توسط
تومان