حس
شاخص-۳-min
در زنبور عسل که وظیفه لمس کردن را عهده دارند شاخکها هستند روی هر یک از شاخکها بین برجستگی ها و فرو رفتگی ها مربوط به حس بویایی جنگلی از موهای بسیار ریز دیده می شود که کارشان لمس کردن ...
توسط
تومان