جنتر
جنتر
روش JENTER آخرين روشی است که از آن در تولید ملکه به تعداد زیاد استفاده می شود. حدود ۱۵ سال است که در آلمان شروع شده و در آن ملکه های خوب جمعیتهای مادر را در زمانیکه در حداکثر فعالیت ...
توسط
تومان