جمعیت
۱۳۹۳۰۲۰۲۱۸۲۱۲۸۵۲۵۲۵۸۷۸۹۴-min
مهمترین شرط برای تولید ملکه های قوی و فعال اینست که معیت پرستار زنبور عسل قوی داشته باشیم تا در دوران رشدشان از تخم تا تولد تحت هیچ عنوان و به هیچ دلیلی از لحاظ مواد غذایی و گرما در ...
ازدیاد کندو
ازدیاد کندو عسل ، ملکه تخمگذاری را از اواخر بهمن ماه شروع و هر روز که بگذرد به مقدار فعالیتش نسبت به روز پیش افزوده و تعداد بیشتری تخم می گذارد. این کار تا اواخر فصل گل و شکوفه ادامه ...
قدرت زنبور
جمعیت کندو عسل را به حداکثر قدرتشان برسانید و سعی کنید مدت ها هر چه طویل تر بهتر آن ها را در همین وضع نگه دارید. اگر جمعیت کندو عسل ضعیف بودند ملکه شان را به موقع تعویض نمایید. یا ...
توسط
تومان