جفتگیری
Screenshot_2016-03-03-19-52-581-min
قبلا گفتیم که بچه اول با بچه های بعدی فرق بزرگ دارد و آن عبارت از این است که ملکه اول همیشه همان ملکه سابق کندو ودر نتیجه جفت گیری ملکه شده بوده و بچه های بعدی باکرند. ملکه باکره ...
توسط
تومان