تولید
Queen-cell-min
در حالت عادی و طبیعی قادر به تولید تعدادی ملکه که خود نیاز دارد و یا حتی اندکی بیشتر می باشد. به صورت وحشی در کوهستان ها و جنگل ها این نیازشان را همیشه خودشان رفع می نمایند و این ...
توسط
تومان