تغذیه
زنبور و تغذیه
روش غذا دادن به زنبور عسل در کندو نیز در همین بازدید باید دقت داشته باشید. اگر جمعیت زنبور عسل غذا ندارد یا غذای موجود در کندو تکافویشان را نمی کند. فوری یک یا دو قاب عسل که از پاییز ...
توسط
تومان