ترکیبات
chemistry-beakers2-min
عسل جسمی است چسبناک که از شهد گل گیاهان مختلف پس از غليظ کردنشان درست می شود.دارای ترکیبات شیمیایی: وزن مخصوص آن حدود 1/4 و pH آن به 3/7 به 4/5 می باشد پایین ترین pH که در عسل دیده ...
توسط
تومان