ترازو
شربت خوری
وسایل مورد نیاز یک زنبوردار برای کندو ظرف غذا خوری از یک قاب کامل درست شده که نصف ارتفاع دو طرف آن را با فیبر غیر قابل نفوذ محدود کرده اند. داخلش هم کمی سریشم ریخته و خوب تکان داده ...
توسط
تومان