تخم گذاری
grafting_13-min
در فصل بهار مخصوصا در اواسط خرداد در صورت تکافوی گل و شکوفه تخم گذاری ملکه زنبور عسل به حداکثر می رسد. به طوری که تعداد تخم گذاری ملکه زنبور عسل که وی در 24 ساعت می گذارد. تا 2500 ...
توسط
تومان