بیماری زنبور عسل
نوزما سرانه
نوزما سرانه يك پاتوژن جديد براي زنبوران عسل اروپائي است كه در ده سال اخير در دنيا گسترش يافته است. منشاء دقيق و زمان شروع گسترش آن مشــخص نيست ولي منشاء آســيايي و وجود آن در زنبور عسل هندي cerana ...
توسط
تومان