بیدمشک و زنبور عسل
تعویض ملکه
بهترین زمان تعویض ملکه زنبور عسل همه ساله فروردین و اردیبهشت انجام می گیرد. هرگاه ملکه زنبور عسل نتوانست و یا نخواست همه ساله ملکه های کندو ها را عوض کند. اقلا هر یک سال در میان ملکه ها را ...
توسط
تومان