بچه کندو
inzuukki-min
ازدیاد وسیله ای برای ادامه بقاء نسل هر موجود زنده از جمله زنبور عسل است که ادامه حیات نسلهای وی را تضمین می کند. باید از ازدیاد بیش از حد جلوگیری از بچه دادن کندو انجام گیرد. هدف ما در ...
توسط
تومان