بازگردن بچه زدن کندو به داخل کندو

زنبورها هنگام بچه زدن کندو و پس از ترک کندو و آویزان شدن روی شاخه یعنی بعد از تشکیل بچه تمام ادامه مطلب