به
زنبور و تغذیه
روش غذا دادن به زنبور عسل در کندو نیز در همین بازدید باید دقت داشته باشید. اگر جمعیت زنبور عسل غذا ندارد یا غذای موجود در کندو تکافویشان را نمی کند. فوری یک یا دو قاب عسل که از پاییز ...
ملکه زنبور عسل
در این پست شما رو ابزاری مورد نیاز برای تولید ملکه زنبور عسل آشنا می کنیم. قاشق پیوند میله ایست که یکی از انتهایش را مثل قاشق اندکی پهن کرده اند و وسیلهآن لاروها را ته سلول برداشته و به ...
کندو
کند و محلی است که زنبورها در آن تولد یافته. کار کرده، خواهران و برادران خود را پرورش داده و مواد غذایی لازمه را در آن انبار و ذخیره می کنند. خلاصه آنکه کندو خانه و انبار ذخیره مواد غذائی ...
توسط
تومان