اروپا
کارنیولان
زنبوهای کارنیولان، وطنش اتریش، کرواسی و تا اندازه ای هم مجارستان یعنی بطور کلی جنوب کوه های آلپ و شمال شبه جزیره یبالکان است. این زنبورها کارنیولان بسیار آرام بوده و بندرت نیش می زنند. خاصیت خوب آن ها این ...
توسط
تومان