اداره
رفتار در ملاقات
هنگامی که محل کار خود را برای دیدن سایر همکاران در دیگر شرکتها ترک می کنید، بازتاب رفتار شما نه تنها به خودتان، بلکه به افرادی که ملاقات می کنید هم برمی گردد. طرز رفتار با مهمانان و ملاقات کنند ...
تیپ شخصیتی
شناخت تیپ های شخصیتی به معنای دسته بندی مردم نیست، می خواهیم نقاط قوت و ضعف بارز افراد را بگوییم تا آنها را بشناسید. یکی از کلیدهای آداب معاشرت توجه کافی به دیگران است تا بتوانید رفتار خود را نسبت ...
مصاحبه استخدام
خوب، پس از چند روز دنبال کار گشتن، به مرحله ای رسیده اید که یک مصاحبه استخدام پیش رو دارید. تبریک! سؤال بعدی نسبتا دلهره آور است. چطور می توانید بیشترین تأثیر مثبت را روی مخاطب بگذارید؟ می خواهید مؤدب ...
توسط
تومان