آداب
دست دادن
وقتی کسی خودش را معرفی می کند، اگر نشسته اید فراموش نکنید که برخیزید، طوری که هنگام دست دادن ، همسطح او باشید. این قاعده شامل خانم ها هم می شود البته اگر پشت میزی نشسته اید که به هر ...
توسط
تومان