آنالیزهای میکروبی

، باقی مانده های شیمیایی و آنتی بیوتیکی ارائه شده در استانداردهای بین اللمی گرده گل
بیشترین سختگیری ها در ارتباط با میزان باقی مانده های آنتی بیوتیک در گرده گل اعمال شده است.

آنالیز آزمایشگاهی گرده گل


حداکثر میزان قابل قبول برای فلزات سنگین از جمله سرب، جیوه و کادمیوم و همچنین آفت کش های شیمیایی از دیگر آزمون های میکروبیولوژی ارائه شده برای استاندارد گرده گل می باشد.
استفاده از گرده های گل الوان (چند رنگ)، سالم و عاری از باقی مانده های شیمیایی بر گرده های گل تک رنگ و تولید شده در مزارع و باغات کشاورزی که با نهاده های شیمیایی ارتباط دارند برای تغذیه زنبورعسل و مصارف انسانی ارجحیت دارد.