جمعیت کندو عسل را به حداکثر قدرتشان برسانید و سعی کنید مدت ها هر چه طویل تر بهتر آن ها را در همین وضع نگه دارید.

اگر جمعیت کندو عسل ضعیف بودند ملکه شان را به موقع تعویض نمایید.

زنبور عسل

یا در صورت لزوم قاب های با لاروهای سربسته.

ولی بدون زنبور از کندوهای خیلی قوی برداشته و داخل کندو ضعیف آویزان نمایید.

زنبور عسل

اگر نتیجه نگرفتید آن ها را با جمعیت قوی ادغم یا متحا نمایید.

منبع از کتاب دکتر شهرستانی

منبع سایت