تماس جهت خرید عسل و محصولات 09113186628
زنبورداری مدرن
حشرات
از گذشــته هاى دور حشــرات به شــكل هاى مختلف با زندگى انســان ها ارتباط داشته اند.بســيارى از مردم تصور مى كنند حشرات موجودات مضرى مى باشند. درحالى كه تنها بخش بسيار كوچكى از گونه هاى حشرات مضرند كه آن تعداد ...
رفتار زنبور عسل
زندگي اجتماعي درون كلنى ها همراه با رفتار ٬ محيط لانه نسبتاً ثابت كه در آن هزاران فرد در كنار يكديگر در تعامل هستند و حضور منابع ذخيره اي شهد و گرده، زنبوران عســل را اهدافي جذاب براي عوامل بيماري ...
گرده
زنبورعســل، يكى از مخلوقات شــگفت خداوند است كه نحوه ى زندگى و تــلاش مســتمر آن در طبيعــت، از دير باز مورد توجه بوده اســت. حدود 30 ٪تغذيــه ى انســان به عمل گرده افشــانى حشــرات وابســتگى دارد كهدر اين بين، زنبورعســل ...
کرم بره موم
در گذشــته زنبــورداران فقط عســل توليد مى كردند و ســاير توليدات زنبور عســل از اهميت كمتــرى برخوردار بوده و بــه محصولاتى نظيرگرده گل، بره موم ، زهر، ژله رويال، نوزادان و زنبورهاى بالغ توجهى نمى شــد كــه علت اصلى اين ...
وفاداری
عســل يك غذا با مكمــل غذايى با ارزش اســت كه حاصل همزيســتى بى شــائبه زنبورهاى عســل با گل ها و گياهان اســت. همانند ســاير مواهب طبيعى، انســان ها به طور مستقيم يا غير مســتقيم در حفظ يا نابودى اين رابطه ...
عسل
دین و عسل :عســل ماده شــيرين و غليظى است كه توســط زنبوران عسل از شهد گل گياهان جمع آورى و تغيير شــكل يافته و ســپس در داخل ســلول هاى مومــى كندو ذخيره مى شــود. عســل حاوى مواد معدنى مثل: پتاسيم، ...
کندو کف باز
اســتفاده از سيســتم كندو ى كف باز با عايق بندى كامل زير درب كندو به وسيله فوم و يك لايه پلاستيك ضخيم باعث مهارهوا گرم در فضاى داخلى كندو خواهد شد. از مزاياى استفاده از اين سيستم مى توان: آرام ...
کنه وآروا
Varroa destructor Anderso & Trueman, 2000 كنـــه يكــي از مهمتريــن آفات تهديــد كننده ى زنبــورداري در دنيا اســت. فعاليــت بيماري زايــي اين انــگل، در ارتباط بــا ديناميــك جمعيت كلني زنبور عســل مي باشــد. زنبوران عســل آفريقايي شــده تا حــدودي به ...
پرورش ملكه زنبورعسل با روش جديد كلوآك برد
ايــن روش اولين بار توســط يكــى از زنبورداران بــزرگ نيوزلندى به نام Cloake Harry ابداء گرديد. اين روش برای ایجاد پرورش ملکه زنبور عسل ، نســبت به ساير روش هاى موجود داراى مزيت هايى بالاتر و راندمان بيشترى است و ...
سلولهای ملکه
زمانی که تعداد زیادی زنبور پرستار جوان در یک محفظه بدون ملکه و به همراه مقادیر زیادی مواد غذایی و آب محدود شوند، شروع به تغذیه و نگهداری تعداد زیادی سلول ملکه می نمایند، زیرا زنبوران پرستار زندانی شده با ...
1 2 3 4 5 16
توسط
تومان