علف هرز
علف-هرز
علف هرز (weed) گیاهی است که بطور ناخواسته در خارج از محل دستگاه طبیعی می روید و این موضوع می تواند تمامی گونه های گیاهی را شامل شود. علف های هرز برای کسب آب، مواد غذایی و در صورت برخورداری ...
توسط
تومان