تماس جهت خرید عسل و محصولات 09113186628
اطلاعات زنبور عسل
کرم بره موم
در گذشــته زنبــورداران فقط عســل توليد مى كردند و ســاير توليدات زنبور عســل از اهميت كمتــرى برخوردار بوده و بــه محصولاتى نظيرگرده گل، بره موم ، زهر، ژله رويال، نوزادان و زنبورهاى بالغ توجهى نمى شــد كــه علت اصلى اين ...
وفاداری
عســل يك غذا با مكمــل غذايى با ارزش اســت كه حاصل همزيســتى بى شــائبه زنبورهاى عســل با گل ها و گياهان اســت. همانند ســاير مواهب طبيعى، انســان ها به طور مستقيم يا غير مســتقيم در حفظ يا نابودى اين رابطه ...
عسل
دین و عسل :عســل ماده شــيرين و غليظى است كه توســط زنبوران عسل از شهد گل گياهان جمع آورى و تغيير شــكل يافته و ســپس در داخل ســلول هاى مومــى كندو ذخيره مى شــود. عســل حاوى مواد معدنى مثل: پتاسيم، ...
کندو کف باز
اســتفاده از سيســتم كندو ى كف باز با عايق بندى كامل زير درب كندو به وسيله فوم و يك لايه پلاستيك ضخيم باعث مهارهوا گرم در فضاى داخلى كندو خواهد شد. از مزاياى استفاده از اين سيستم مى توان: آرام ...
زنبورداری تازه کار
بسیاری از زنبورداران تازه کار چیزها را از راه سخت آن می آموزند (شکست خوردن و تجربه کردن). به عنوان یک مربی پرورش زنبور عسل این وظیفه ی من است تا شاگردان خود را از رویارویی با این اشتباهات معمول ...
خمیر زنبور عسل
در مقاله های پیشین از این سری مقالات تغذیه زنبور عسل در خصوص پروتئین ، کربوهیدرات ها و چربی صحبت شد. اکنون شما دانش پایه ای در خصوص تغذیه دارید. حال روی تغذیه تکمیلی برای زنبوران عسل تمرکز خواهیم کرد. ...
عسل-موناکا
رقابت میان دو زنبورستان در نزدیکی هم نتیجه ای جز تاثیر منفی متقابل در محصولات ندارد. در این جا یک مدل هندسی بر پایه رقابت مکانی بین این زنبورستانها ایجاد شده و مدل های مختلف مدیریت و تنظیم مقررات در ...
پرورش موفقیت آمیز ملکه زنبور عسل
در پرورش موفقیت آمیز ملکه، وجود ملکه های مادری ممتاز و انتخاب صحیح سن لاروی برای ملکه شدن، اهمیت زیادی دارد. همچنین حضور تعداد زیادی زنبورهای کارگر جوان و تعداد مناسب نرهای بالغ (۱۴ روزه) یک هفته بعد از تولد ...
تغذیه زنبور عسل
تغذیه پروتئین مهمترین عاملی است که طول عمر زنبورهای متولد شده را تحت تاثیر قرار می دهد، هر چه پروتئین بدن بالاتر رود به همان میزان طول عمر زنبورها افزایش می یابد . کامل شدن عضلات پروازی، توسعه غدد شیری ...
مدیریتی زنبورداری
مدیریتی زنبورداری : در یکی از سالهای مدیریتی زنبورداری ام دوستی از من سوال کرد که هدفم از زنبورداری در سال پیش رو چیست. این پرسش ذهن مرا به چالش کشید. واقعا هدفم چه بود؟ زنبورهایم را زنده نگاه دارم؟ ...
1 2 3 4 12
توسط
تومان