یهترین زمان خرید کندو عسل در شرایط ایران بهمن و اسفند ماه است. در پاییز همه جمعیت ها یک قدرت دروغی نشان می دهد.

چون هنوز زنبورهای بهاری و تابستان که به زودی بمیرند در داخل کندو زنده اند.

ولی تا دی ماه ازبین رفته و آنچه باقی می مانند. تنها زنبورهای زمستانی و قدرت حقیقی جمعیت نشان می دهد.

این زنبورها تا اواسط بهار آینده زنده می ماند. و با زنبورهای که بهار متولد می گردد در رشد جمعیت بسیار موثر هستند.

کندو عسل

بنابراین زمان خرید کندو عسل جمعیت در پاییز اصلا صحیح نیست و بهترین زمان در بهمن و اسفند ماه است.

ملکه

هنگام خرید علاوه بر قوی بودن جمعیت باید به موضوع ملکه توجه داشت. کنترل آن می تواند حتی در روزهای زمستانی در یک روز آفتابی کمی بعد از ظهر در اغلب نقاط کشور انجام می گردید.

جمعیت بی ملکه آن هم در بهمن و اسفند ماه ارزشی ندارد.

آرام نشستن زنبورها روی شان ها می تواند دلیل بر وجود ملکه است. حمله و نیش زدن بی ملکه بودنش نشان می دهد.

منبع از کتاب دکتر شهرستانی

منبع سایت

فهرست