هنگام خرید یک کندو سالم و قوی ، جمعیت های سالم و وقی را بخرید چه هر اندازه قیمت آن ها گران تر باشد، باز خریدشان صحیح تر است.

خرید جمعیت یک کندو سالم و قوی نباید یک کندو ضعیف خرید به این دلیل:

اولا- جمعیت های ضعیف معمولا بیمار هم هستند.

ثانیا- یک جمعیت سالم و قوی آنقدر بیشتر از جمعیت ضعیف عسل می آورند که نه تنها جبران تفاوت قیمتش را در همان سال می کند بلکه کلی هم عسل اضافی در اختیار صاحبش می گذارد.

کندو عسل

ثالثا- جمعیت یک کندو سالم و قوی معمولا در بهار یک بچه هم می دهد که نیز یک نفع اضافی برای زنبوردار است.

مقصود از جمعیت قوی در بهمن و اسفند جمعیتی است که دو طرف ۶ تا ۸ شان را با زنبورهای خود پوشانده باشد.

تقویم زنبورداری

فوق العاده لازم برای زنبوردارانی است که همه ساله ناچار به مهاجرت دادن کندوهایشان می باشند. برای تهیه چنین تقویمی زنبودار باید هر سال زمان دقیق شروع گل و شهد دهی هر منطقه و همچنین زمان پایان آن را در دفترچه تقویم زنبوداری وی خواهد بود.

کندو و ملکه

زیرا هر سال خواهد دانست که کندوهایش تقریبادر چه روز از سال باید در کدوم نقطه باشند تا بتواند با استفاده از گل های فراوان منطقه عسل بیشتری جمع کنند.

لغزش ها

در سال اول مثل هر فنی در زنبورداری هم لغزش ها و اشتباهاتی در بین خواهد بود.

اینها غیر قابل اجتناب می باشند ولی بعد از مدتی این نقائص به ویژه به کمک کطالعه رفع خواهد شد و زمانی خواهد رسید که زنبورداربه کارش مسلط گردد.

حال آنکه زنبوردار بی مطالعه این اشتباهات را درتمام زندگی تکرار خواهد کرد.

منبع از کتاب دکتر شهرستانی

منبع سایت

فهرست