ازدیاد کندو عسل ، ملکه تخمگذاری را از اواخر بهمن ماه شروع و هر روز که بگذرد به مقدار فعالیتش نسبت به روز پیش افزوده و تعداد بیشتری تخم می گذارد.

این کار تا اواخر فصل گل و شکوفه ادامه دارد که در نتیجه آن دائما تعداد زنبور ها زیادتر شده وجمعیت مرتب و قوی تر می گردد تا آنجا که مجبور به ازدیاد می شود.

در زنبور عسل دو نوع ازدیاد وجود دارد:

اول ازدیاد داخلی که عبارت است از زیاد شدن تعداد زنبورها جمعیت و در حقیقت باید آن را رشد جمعیت نامید.این کار در طول مدت بهار و به تدریج انجام می گیرد.

دوم ازدیاد خارجی یه حقیقی که در پایان رشد ناگهانی اتفاق افتاده و بدان وسیله یک جمعیت به دو یا چند جمعیت کوچیکتر تقسیم می شود و این تولید مثل واقعی و حقیقی زنبورهاست.

کندو

گفتیم که در نتیجه

تخم گذاری مداوم ملکه تعداد زنبورها جمعیت مرتب زیادتر شده و به اصطلاح زنبورداران جمعیت قوی تر می گردد.

ازدیاد کندو عسل ادامه تخم گذاری ملکه کار را به آنجا می کشاند که تعادل بین فضای داخلی کندو و تعداد زنبورها بهم می خورد.

به طوری که فضای داخلی کندو برای آن تعداد خیلی زیاد از زنبورها تنگ و کوچک می شود.

برای آنها راهی جز ازدیاد حقیقی که بچه دادن باشد باقی نمی ماند.

در این وقت هر جمعیت قوی به دو یا چند بچه تقسیم شده و هر دسته با یک ملکه برای خود در کندوی تازه ای تشکیل جمعیت کوچکتر را داده و بدین طریق مساله کمبود جا در کندو حل می کنند.

فصل بچه دادن زنبورها در استان های مختلف ایران و حتی در هر استان در سالهای نختلف با اوضاع جوی متفاوت فرق می کند.

ولی به طور خیلی کلی می توان گفت ماه های اردیبهشت و خرداد وقت بچه دادن زنبورهاست.

منبع ازکتاب دکتر شهرستانی

منبع سایت

فهرست