تماس جهت خرید عسل و محصولات 09113186628

علف هرزه

علف-هرز

علف هرز (weed) گیاهی است که بطور ناخواسته در خارج از محل دستگاه طبیعی می روید و این موضوع می تواند تمامی گونه های گیاهی را شامل شود. علف های هرز برای کسب آب، مواد غذایی و در صورت برخورداری از ارتفاع زیاد جهت کسب نور با درختان میوه به رقابت برمی خیزند

رقابت (competition) یک چیز مادی نیست بلکه تلاشی جهت اظهار وجود و برتری طلبی است. رقابت اعمال قدرت در جوامع گیاهی است بطوریکه بدون در نظر گرفتن مکانیزم بکار رفته، تمایل به محدودسازی و انهدام گیاهان ضعیف تر را دارند.

رقابت زمانی به حداکثر می رسد که منابع قابل دستیابی جهت رشد گیاهان دچار محدودیت شوند. رقابت دخالتی منفی است و در مکانی بوقوع می پیوندد که تقاضای همزمان برای یک منبع محدود وجود دارد. هر دو گیاه در این حالت دچار تحمل مرارت و دشواری می شوند ولیکن تحمل آن برای یکی از آنان دشوار تر است

علف های هرز می توانند اثرات تأسف انگیزی بر رشد درختان میوه بواسطه رقابت با آنان جهت جذب آب، فضا و مواد غذایی برجا بگذارند.

بسیاری از علف های هرز دارای اثرات “ضدیت ” (antagonistic) و یا “أليلوپاتیک” (allelopathic) بر درختان هستند. آزمایشات مربوط به کنترل علفهای هرز توسط روشهای مختلف نشان می دهند

که درختان جوان در طی سال های اول ممکن است به میزان به کاهش رشد دچار شوند اگر به علف های هرز اجازه داده شود تا آزادانه با درختان میوه به رقابت برخیزند

علف هرز

رقابت علف های هرز و گیاهان اهلی دارای دو جنبه اصلی است:

۱- رقابت مستقیم برای تسلط بر رطوبت، عناصر غذایی، نور و فضای موجود

۲- رقابت غیر مستقیم: از طریق مواد ترشحی (exudation یعنی تولید مواد شیمیایی آلیلوپاتیک

در یک مزرعه و یا باغ که علف های هرز به آن سرایت کرده اند، می توان اجزاء مختلفی را در اثر رقابت کلی شناسایی نمود

رقابت درون گونه ای ( intra -specific ): بین گیاهان کاشته شده یکسان

رقابت بین گونه ای ( inter – specific ): بین گیاهان کاشته شده و گونه های علف هرز

رقابت بین گونه ای: فی مابین گونه های مختلف علف های هرز

رقابت درون گونه ای: بین گونه های علف هرز مشابه

رقابت بین علف های هرز و محصولات از طریق تغییر یافتن میزان رشد و نمو آنها بیان می گردد.

رقابت بین گونه ای: زمانی وقوع می یابد که دو گونه یا بیشتر بصورت همزمان در یک مکان زیست ( co – exist ) می کنند و تقاضای یکسانی برای در اختیار گرفتن منابع محدود ارائه می دهند.

رقابت درون گونه ای: زمانی حادث می شود که دو گیاه یا بیشتر از گونه ای یکسان در زمان و مکانی معین زیست می کنند و همزمان متقاضی منابع محدود می شوند

رقابت برای کسب مواد غذایی علف هرز

رقابت گیاهان برای کسب نیتروژن، فسفر و پتاسیم و برخی دیگر از عناصر غذایی انجام می پذیرد. فسفر معمولا محدودترین عنصر غذایی در اکوسیستم های آبی است در حالیکه نیتروژن غالبا محدود ترین عنصر غذایی در زیستگاه های خشکی است.

توسط
تومان