گیاه دارویی تاتوره

گیاه تاتوره

اهمیت گیاه تاتوره:

گیاه تاتوره ،گیاهی سمّی و دارویی است که از مواد مؤثره حاصل از اندام های رویشی و دانه هایش برای درمان
بیماری های اعصاب و روان و همچنین تهیّه مواد بیهوش کننده بهره می گیرند .
از تاتوره برای تسکین دردهای دستگاه گوارش ، درمان غدد عرقی ، آرام کننده تشنج ، درمان نقرس و درد چشم استفاده می شود .

مواد دارویی را از سرشاخه ها ، برگ ها و دانه هایش تهیّه می کنند که دارای موادی چون : آلکالوئیدهای
“آسکوپولامین” Ascupulamine و “هیوسیامین” Hyoscyamine هستند .

روش های مصرف :

مواد حاصل از تاتوره را به صورت دَم کرده ، دود کرده و ضماد مصرف می نمایند .
مصرف چند دانه تاتوره می تواند مرگ آور باشد .

گیاهشناسی :

خانواده : تاجریزی Solanaceae
جنس و گونه : Datura stramonium

بیش از ۱۵ گونه از انواع تاتوره در مناطق گرمسیری می رویند .
منشأ این گیاه را کشور هندوستان می دانند .
تاتوره گیاهی یکساله است که در مناطق گرمسیر تا چند سال بقاء می یابد .

ارتفاع تا ۵ / ۱ متر
برگ ها پهن و نوک تیز ، دارای کنگره های بزرگ و دُ مبرگ بلند
جام گل سفید رنگ و شیپوری
میوه از نوع کپسول و حجره دار که پس از رسیدن با شکاف های طولی باز می شود و دانه هایش بیرون می ریزند .
سطح کپسول میوه ها خاردار است .

نیازهای رشد گیاه :

این گیاه تاتوره نیازمند دمای زیاد می باشد.
بذور تاتوره در ۱۵ – ۱۲ درجه سانتیگراد جوانه می زنند .
دمای مطلوب برای رشد تاتوره ۳۰ درجه سانتیگراد می باشد .
بوته های جوان تاتوره به سرما حساس می باشند و در سرمای زیر صفر خشک می شود .
تاتوره مقاوم به شوری است و شوری را تا ۸ میلی موس تحمل می کند .
تاتوره به خشکی نسبتا مقاوم می باشد لذا در مناطقی با ۵۰۰ میلیمتر بارندگی به صورت دیم کاشته می شود.
زراعت تاتوره در سال های بعد می تواند به علف هرز مزارع اطراف تبدیل گردد .
PH مناسب ۸ – ۷
تاتوره خاک های حاصلخیز ، آهکی و قلیایی را می پسندد .

آماده سازی زمین و کاشت :

زمین را در پائیز شخم می زنند.
خاک های اسیدی را به مقدار ۵ / ۱ – ۱ تن آهک پاشی می نمایند و با ۳۰ – ۲۰ تن کود دامی در هکتار تقویت می کنند .
زمین را در فروردین ماه مجدداً شخم و دیسک می زنند و هموار می سازند .
بذور تاتوره را ۴۸ – ۲۴ ساعت قبل از کاشت در آب می خیسانند امّا آب را باید چند دفعه عوض کنند تا مواد بازدارنده جوانه زنی بر طرف گردند .
تاتوره به صورت ردیفی کاشته می شود.
آبیاری تاتوره به شیوه فارو انجام می گیرد .
کاشت تاتوره را می توان در زمین اصلی به صورت مستقیم با استفاده بذور و یا به صورت غیر مستقیم توسط خزانه گیری و با تولید نشاء انجام داد .
عمق کاشت بذور : ۳ – ۲ سانتیمتر
تراکم : ۱۰۰ × ۷۵ – ۵۰ سانتیمتر یعنی تعداد ۳۰ – ۲۰ هزار بوته در هکتار
مقدار بذر : ۵۰ کیلوگرم در هکتار
دوره رشد گیاه تاتوره : از اردیبهشت تا اواخر پائیز
گیاه تاتوره را در تناوب با گیاهان وجینی قرار می دهند .

کوددهی :

کود آلی : به میزان ۳۰ – ۲۰ کود دامی در هکتار طی پائیز
۵ / ۱-۱ تن آهک در اراضی اسیدی در پائیز
۶۰-۴۰ کیلوگرم کود ازته در هکتار در بهار

آبیاری :

مترمکعب آب در سال
بیشترین نیاز آبی در اوایل رشد و زمان گلدهی )خرداد ماه( با دور آبیاری ۱۰ – ۷ روز

تنک کردن :

بوته های گیاه تاتوره را در زمان ۴ – ۳ برگی تنک می کنند و همزمان واکاری نیز انجام می پذیرد .
وجین فقط در اوایل رشد تاتوره انجام می شود سپس بوته ها در اثر رشد سریع بر علف های هرز غلبه می
کنند .

برداشت گیاه :

برداشت برگ های پائینی تاتوره از اوایل تیر ماه آغاز می گردد .
برداشت ها هر ۲۰ – ۱۵ روز یکبار انجام می شوند .
برگ ها باید سریعا در سایه و یا با دستگاه های الکتریکی خشک شوند .
برداشت بذور در اواخر پائیز و پس از خشک شدن کامل گیاه صورت می پذیرد .
برداشت بذور از طریق کندن کپسول ها انجام می شود .
دانه های گیاه تاتوره سمّی هستند لذا پوشیدن دستکش در هنگام برداشت توصیه می شود .
عملکرد برگ های خشک تاتوره در حدود ۵ / ۲ – ۵ / ۱ تن در هکتار است.
عملکرد بذور : ۲ – ۵ / ۱ تن در هکتار

گیاه تاتوره
توسط
تومان