گیاه دارویی اسفرزه

اسفرزه

اهمیّت گیاه دارویی اسفرزه :

اسفَرزه گیاهی دارویی است و از برگ ها و دانه هایش موادی استخراج می کنند که جهت درمان : التهاب
های پوستی ، تورّم چشم ، التیام زخم ها ، زخم معده و نارسایی های کبد استفاده می گردند .

گیاهشناسی :

خانواده : بارهنگ Plantaginaceae
جنس و گونه : Plantago psyllium
و Plantago ovate

اسفرزه گیاهی یکساله و علفی به ارتفاع ۴۰ – ۲۰ سانتیمتر است.
اسفرزه دارای برگ ها باریک و بلند می باشد.
ساقه های گلدهنده اسفرزه از طوقه خارج می شود .
گل ها دوجنسی هستند و هر سنبله ۴۷ – ۴۵ گل کوچک دارد .
میوه اسفرزه از نوع کپسول و حاوی دانه های کوچک به رنگ قهوه ای مایل به زرد
این گیاه که در اروپا و ایران می روید ، دارای گلیکوزید “اوکیوبن” ) Ocubin glycoside ( در برگ ها
و دانه ها است و همچنین ترکیبات موسیلاژ در پوسته دانه دارد .

نیازهای رشد :

مناسب ترین خاک برای اسفرزه را خاک های هوموسی و حاصلخیز می دانند که حاوی ترکیب مناسبی از شن
، رس و سیلت باشد .
PH مناسب ۵ / ۷ – ۵ / ۶
اسفرزه به شوری حساس می باشد .
بذور اسفرزه در رطوبت کافی و دمای ۱۰ – ۵ درجه سانتیگراد جوانه می زنند .
بهترین دما برای رشد اسفرزه ۲۵ – ۲۰ درجه سانتیگراد است .
نور فراوان خورشید بر مقدار موسیلاژ پوسته دانه ها می افزاید .
وزش باد از عملکرد گیاه اسفرزه می کاهد زیرا باعث ریزش دانه ها در زمان برداشت می شود .

آماده سازی بستر و کاشت :

شخم عمیق زمین در پائیز جهت زیر و رو کردن بقایای گیاه و کودهای دامی ضرورت دارد.
شخم سطحی در اواخر زمستان تا اوایل بهار انجام می پذیرد.
دو دفعه دیسک توصیه می شود.
ضدعفونی بذور گیاه بر علیه بیماری ها اهمیّت دارد.
کرت بندی و کاشت بذور به صورت ردیفی در داخل کرت ها با تراکم ۲۰ × ۲۰ و یا ۲۵ × ۲۵ سانتیمتر
زمان کاشت از اواخر اسفند تا اوایل بهار
عمق کاشت : ۱ – ۵ / ۰ سانتیمتر
مقدار بذر : ۸ – ۵ کیلوگرم در هکتار
تناوب با گیاهان وجینی و لگومینوزها بسیار با ارزش است.
کود دامی به میزان ۳۰ – ۲۰ تن در هکتار توصیه می گردد.
کود فسفره : ۸۰ – ۵۰ کیلوگرم خالص در هکتار طی پائیز
کود ازته : ۵۰ کیلوگرم ازت خالص در ابتدای کاشت و بخش سَرَ ک قبل از گلدهی
آبیاری گیاه اسفرزه : بلافاصله پس از کاشت و ادامه آن به تعداد ۶ – ۵ دفعه
وجین : به تعداد ۳ – ۲ دفعه در طول دوره رشد

برداشت گیاه :

برداشت ۳ – ۲ دفعه در طول دوره رشد
خشک کردن برگ ها بلافاصله پس از برداشت در مکان سایه و یا توسط دستگاه الکتریکی
برداشت بذرها بلافاصله پس از رسیدن آنها در تیرماه که با دست و یا کمباین انجام می پذیرد.
عملکرد برگ ۲ – ۵ / ۱ تن و بذر ۵۰۰ – ۳۰۰ کیلوگرم در هکتار

اسفرزه
اسفرزه
توسط
تومان