گیاه دارویی آنیسون

آنیسون-2

اهمیّت گیاه دارویی آنیسون :

آنیسون (بادیان رومی) را به عنوان ادویه مصرف می کنند.
آنیسون را بسان یک گیاه دارویی برای معالجه : تشنج ، ا سپاسم معده و روده ، نفخ ، سرگیجه ، آسم ،
برونشیت ، میگرن و همچنین خلط آوری مصرف می کنند .
از اسانس میوه آنیسون برای ضدعفونی در صنایع غذایی و نوشابه سازی استفاده می نمایند .

گیاهشناسی :

خانواده : چتریان “Apiaceae” or “Umbelliferae”
جنس و گونه : Pimpinella anisum

آنیسون گیاهی یکساله با ساقه های مستقیم ، علفی ، استوانه ای و پوشیده از کُرک است.
ارتفاع گیاه تا ۷۵ سانتیمتر می رسد.
برگ ها چند شکلی )پلی مورف( هستند.
گل آذین چتری است. گل ها سفید و به تعداد ۱۵ – ۱۰ عدد در هر چتر
میوه فندقه دو قسمتی گلابی شکل با برآمدگی در نوک میوه ، به رنگ سبز تیره تا قهوه ای و دارای بوی
مطبوع
آنیسون در ارتفاعات مدیترانه می روید و هدف تهیّه اسانس از میوه هایش می باشد .

نیازهای رشد گیاه :

آنیسون به خاک های سبک و حاصلخیز نیازمند است .
این گیاه به شوری حساس می باشد .
PH مناسب ۷ – ۶
دمای جوانه زنی ۵ درجه سانتیگراد ؛ دمای مطلوب رشد ۲۵ – ۲۰ درجه سانتیگراد
حضور رطوبت کافی بر رشد آن می افزاید .
نور کافی باعث افزایش اسانس آنیسون می گردد .

آماده سازی زمین و کاشت :

کاشت آنیسون با بذر انجام می شود و روش کاشت به صورت های : کرتی ، کرتی-ردیفی و جوی- پشته ای
می باشند .
زمین مورد نظر را در پائیز شخم می زنند و ۲۵ – ۲۰ تن کود دامی در هکتار می افزایند .
دو دفعه دیسک عمود بر هم در بهار سپس غلطک زدن و هموارسازی خاک برای آماده سازی بستر انجام می
گیرند .
کاشت بذور با دست و یا ردیفکار صورت می پذیرد .
عمق کاشت : ۳ – ۲ سانتیمتر
فواصل کاشت : ۳۰ × ۲۰ و یا ۳۵ × ۲۵ سانتیمتر
مقدار بذر : ۲۰ – ۱۵ کیلوگرم در هکتار
زمان کاشت : اوایل فروردین ماه
دوره رویش : ۱۵۰ – ۱۳۰ روز
تناوب زراعی آنیسون با غلات و لگوم ها توصیه می گردد.

کوددهی :

افزودن ۲۵ – ۲۰ تن کود دامی در هکتار
افزودن پتاس خالص K2O به میزان ۷۰ – ۵۰ کیلوگرم در هکتار در پائیز
افزودن فسفر خالص P2O5 به میزان ۷۰ – ۵۰ کیلوگرم در هکتار در پائیز
افزودن ازت خالص N2 به میزان ۶۰ – ۴۰ کیلوگرم در هکتار هنگام کاشت و در زمان رشد سریع

آبیاری :

آبیاری منظم برای تأمین رطوبت کافی در فصل رشد ضروری است .

علف های هرز :

وجین علف های هرز تا زمان رسیدن گیاه به ۱۵ سانتیمتری الزامی است .
استفاده از علف کش انتخابی نظیر “آفالون” (Afalon ) مناسب می باشد .

برداشت گیاه :

برداشت آنیسون زمانیکه ۳۰ درصد بذرها رسیده باشند ، به کمک داس و یا موور انجام می گیرد .
گیاه درو شده را در مقابل آفتاب خشک می کنند سپس بذور آن را با خرمنکوب یا کمباین از کاه جدا می سازند
و با رطوبت ۱۴ درصد انبار می نمایند .
عملکرد دانه آنیسون در حدود ۱۰۰۰ – ۵۰۰ کیلوگرم در هکتار است.

آنیسون
توسط
تومان