چسبندگی عسل

عسل تازه استخراج شده مایع چسبناکی است که این ویژگی تماما به مواد موجود در آن بویژه میزان آب موجود در آن مرتبط می باشد. چسبناکی عسل یک عامل مهم در فرآیند تولید آن است؛ چرا که روان شدن عسل در هنگام استخراج، زمان تصفیه تثبیت، صاف کردن، مخلوط کردن و در شیشه ریختن را کاهش میدهد.

گرم کردن عسل که از چسبناکی آن می کاهد ، ویژگی مهمی است که در فرآیند تولید عسل صنعتی از آن بهره می جویند. اما انواع عسل از نظر چسبندگی، ویژگیهای مختلفی دارند. سه نوع عسل به نام های rcarovia callosa ، Heathe callunavulgaris Manuka leptosprmum scoparium به عنوان محلول گرایی مواد ژلاتینی وجود دارد که وقتی ثابت باشند حالت ژله ای (بسیار چسبناکی) دارند و هنگامی که در هم آمیزند به حالت مایع در می آیند. در مقایسه تعدادی از عسلهای (اکالیپتوس) که ویژگی های متفاوتی را نشان می دهند. چسبناکی آنها هنگام همزدن افزایش می یابد.

غلظت

از خاصیت ها یا ویژگی فیزیکی طبیعی دیگری است که از اهمیت عملی برخوردار است. غلظت عسل که در تحت عنوان وزن مخصوص بیان شده از غلظت آن بیشتر اس؛ اما این سنگینی به ترکیب آب موجود در عسل نیز مربوط می شود. به دلیل تفاوت غلظت، برخی وقت ها امکان مشاهده طبقه بندی مشخص عسل در انبارهای بزرگ وجود دارد. اگر میزان آب موجود در عسل زیاد باشد، عسل در بالای عسلی که چگالی بیشتر دارد (یعنی آب کمتر دارد) جمع می شود. در صورتی که محلول به خوبی مخلوط گردد می توان از چنین جدایی نامطلوبی جلوگیری کرد.

بر گرفته از کتاب فرآورده های زنبور عسل

فهرست