نوزاد ارغوانی

(Purple brood)

این بیماری د راثر تغذیه لاروها با گرده وشهد گیاهان سمی نظیcyrilla – racemifloraو leather – wood در کندو شایع میشود.

در این عارضه لاروهای مبتلا برنگ ارغوانی یا آبی در آمده و بیشترین تلفات به نوزادان وارد میشود.

دوره این بیماری کوتاه بوده و حدود یک ماه است و بتدریج از بین میرود.

در صورتیکه مسمومیت شدید باشد میتوان کندوها را کوچ داد.

فهرست