حتما با شبکه افقی مانع ملکه که بین طبقه وکندو قرار می گیرد آشنا هستید در اینجا شبکه عمودی که در کندو به صورت عمود بر کف کندو قرار می گیرد معرفی می گردد

این شبکه مانند یک قاب معمولی هست وزنبورها براحتی ازبین میله های آن عبور می کنند ولی ملکه نمی تواند رفت وشد کند برای راحتی کار وانطباق شبکه با کندوهای مختلف در قسمت بالای آن حالت کشویی دارد ومی تواند کوتاه ویا بلند گردد در ضمن نباید در دیواره کندو شکافی باشد که ملکه از آن عبور نکند ،واما کاربردهای این گونه شبکه:

به عنوان قفس ویا ایزولاتور:

ملکه را در یک طرف شبکه روی تعداد قاب دلخواه محصور می کنند مثلا ۳،۲،۱ویاهر چند قاب تا ملکه فقط روی قاب مورد نظر تخم ریزی کند ودر سایر قابها تخم ریزی نشود برای جلوگیری از خارج شدن ملکه از قسمت بالایی قابها می توان با یک پوشش مانند پارچه ویا پلاستیک  روی قابها را پوشاند ویا در صورت در اختیار داشتن شبکه افقی می توان روی قابها را شبکه افقی ویا همان شبکه معمولی گذاشت .

سیستم ۲ ملکه ای :

با استفاده از یک شبکه عمودی می توان ۲ملکه جفت رفته را در یک کندوی یتیم گذاشت تا تخم ریزی کنند البته باید هر دو ملکه هم زمان معرفی شوند در این حالت بهتر است که شبکه عمود بر دریچه پرواز باشد تا زنبورهای گرده آور براحتی به دو طرف شبکه عمودی بروند.

سیستم ۳ ملکه ای :

مانند روش قبل است با این تفاوت که با استفاده از ۲ شبکه می توان ۳ ملکه را معرفی نمود .

باید در نظر داشت که می توان از ملکه های تازه جفت رفته ویا ملکه های قدیمی تر استفاده کرد منتها در مورد اخیر  نباید که ازملکه ای که مادر زنبورهاست استفاده نمود.

در دو حالت بالا باید که روی قاب ها را با یک شبکه ملکه افقی ویا یک پوشش مناسب که توسط زنبورها جویده نشود پوشاند تا ملکه ها نتوانند به هم برسند.

تولید ژله رویال :

با استفاده از این شبکه می توان در تولید ژله رویال از قاب ژله بیشتراستفاده نمود به این صورت که علاوه بر یک ویا دو قاب ژله در طبقه می توان قاب بعدی را در کندو وقسمت خالی از ملکه قرار داد و تولید را افزایش داد.

تولید ژله در کندوی یک طبقه :

در هوای گرم وزمانی که جمعیت کندو زیاد نیست می توان با کندوی یک طبقه واستفاده از شبکه عمودی ومحصورنمودن ملکه بر روی ۳-۴ قاب در طرف دیگر تولید ژله نمود.

بانک ملکه :

با استفاده از شبکه عمودی می توان چند ملکه را نگهداری نمود (۲،۳،۴)و در واقع یک بانک ملکه داشت ودر صورت نیاز از آنها استفاده نمود.

ادغام دو کندو:

۲ کندو رابرای ۲۴ ساعت در کنار هم می گذارند (مثلا۲ کندو که باهم ۲تا۳متر فاصله دارندروزانه به هم نزدیک می کنند)وسپس با گذاشتن یک طبقه ویا کندوی خالی در زیر یکی از کندوها (به طوری که دریچه پرواز آن در سمت دیگروبسته باشد) تا نسبت به کندوی دیگردر بالا تر واقع شود وبعد از ۲۴ تا ۴۸ ساعت که زنبورها به دریچه پروازدر بالا عادت کردند کندوی بالایی را روی کندوی زیری می گذارند(می توان در این حالت هم ۲۴ ساعت به همین حالت آنها را گذاشت) وسپس قابهای کندوی بالا را داخل یک طبقه دریچه دار گذاشته (دریچه های کندوی زیری وطبقه هر دو در یک طرف هستند)وبا برداشتن در کندوی زیری وگذاشتن یک شبکه ملکه افقی ویک روزنامه ویا کاغذ روغنی (کاغذ کیک)در بین دو کندوآنها را ادغام می نمایند وبعدازادغام شدن زنبورها ملکه بالایی را با گذاشتن شبکه ملکه عمودی به داخل کندوی زیری منتقل وبا گذاشتن شبکه افقی برای جلوگیری از نزدیک شدن ملکه ها به یک دیگردو کندو را با هم اد غام می نمایند بدیهی است که این کندوها از تخم ریزی بسیار زیادی برخوردار وتوان تولید محصول بالایی دارند.  

در صورت نیاز می توان حتی در ۲ طبقه هم از این وسیله در حالیکه روی هم قرار دارند ودر ۲ طبقه هستند استفاده نمود تا ملکه از تعدادقاب بیشتری برای تخم ریزی برخوردار باشد.

منبع از استاد محمدرضا کوهی معرفی شبکه عمودی مانع ملکه زنبورعسل

برچسب : معرفی شبکه عمودی مانع ملکه زنبورعسل

فهرست