فلج ویروسی Paralysis

فلج-ویروسی

فلج ویروسی Paralysis

عامل این بیماری ویروسی است بنام Chronic paralysis virts که تا ۶۰ نانومتر اندازه دارد ، بنظر میرسد که تولید مثل این ویروس در بدن به کیفیت توارشی زنبور عسل بستگی دارد. بنابراین ممکن است بعضی از کلنی ها حساسیت کمتر یا بیشتری نسبت به این بیماری داشته باشند.

علائم وسبب ابتلاء :

زنبوران آلوده معمولا بصورت سیاه ، شفاف و بدون مو (شبیه زنبوران پیر) در کندو دیده میشوند و تنها علائم ظاهری بیماری عدم توانایی به پرواز ، لرزش پاها و بالهاست، زنبوران مبتلا با حرکات لرزان در جلو كندوها حرکت نموده و اغلب بوسیله زنبوران کارگر از کندوها خارج و در فاصله دوری رها میشوند.

دراثراین بیماری بیشتر بافتهای بدن از جمله مغز و گره های عصبی آلوده شده و در کلنی هائیکه آلودگی خیلی شدید با شدگا هی شفیرها در آخرین مرحله رشد مورد حمله قرار گرفته و تلف میشوند. این بیماری میتواند تعداد زیادی اززنبوران را نابود کند و علائم فوق اغلب در دوره فراوانی عسلک و با شهدگل ا ز اردیبهشت تا تیر ماه) دیده میشود. این بیماری به بعضی از زنبورستانها حمله می کند بنابراین با مشاهده علائم فوق بسرعت باید آنرا پیشگیری و پاکسازی نمود. بیماری فلج ویروسی بیشتر در مواقع کمبود گرده گل کمبود اکسیژن، فراوانی عسلک، کپکها و آب و هوای نامساعد دیده میشود.

پیشگیری و روشهای درمان فلج ویروسی

چون تا کنون معالجه قطعی برای این بیماری پیدا نشده است بنابراین برای پیشگیری از این بیماری باید بهداشت در زنبورستان و کندوها را کاملا رعایت نمود

و هنگامیکه بیماری مشاهده گردد می توان اعمال زیر را برای درمان و بهبودی کلنی بکاربست :

۱- تعویض محیط زنبوران ( این عمل موفقیت آمیز بوده و کمک زیادی به و بهبود زنبوران می نماید.)

٢- تعویض ملکه و تقویت جمعیت کندو

۳- استفاده از شربت قندهمراه با ترامایسین (اگفرمولا) بمیزان ۶۰۰-۵۰۰ و میلیگرم در شربت بهر کندو تا حدی موثر است .

۴- استفاده از شربت شکر همراه با اسید لیمو یا جوهر لیمو بمیزان یک گرم

جوهر لیمو با دو کیلوگرم شکر تا حدودی موثر است .


کلیدواژه : بیمارزنبور عسل
توسط
تومان