سایت دانلود مقالات و مجله اینترنتی

با توجه به تاثير عوامل محيطي رشد ، شرايط جغرافيايي و وضعيت اكولوژي محل رويش بر كميت و كيفيت مواد موثر گياهان دارویی, به طوري كه عوامل محيطي سبب تغييراتي در رشد گياهان دارويي و نيز در مقدار و كيفيت مواد موثره آنها مي گردد.

از مهمترین عوامل محیطی مؤثر بر رشد و نمود و تولید گیاهان دارویی نور، دما، آبیاری ، ارتفاع محل رویش از سطح دریا ، خا ک و موجودات زنده پیرامون گیاه را می توان برشمرد.گیاهان دارویی بر خاف عموم محصولات زراعی و باغی که در اثر تنش های محیطی که به سایر گیاهان واردمی شود.

باعث تاثیر بر روی مقدار مواد موثره وزن خشک گیاه نیز می گردد بنابراین کشت گیاهان دارویی و کنتری عوامل موثر در تولید می تواند بازدهی این گیاهان را افزایش دهد

برپایه تحقیقات انجام شده عوامل محیطی محل رویش گیاهان دارویی در سه محور زیر برآنها تاثیر می گذارد:

 • تاثیر برمقدارکلی ماده موثره
 • تاثیر بر عناصر تش یکل دهنده مواد موثره
 • تاثیر بر مقدار تولید وزن خشک گیاه

از موارد دیگری که باعث کاهش اثر بخشی گیاهان دارویی می گردد، عبارتند از:کشت در زمینی که از نظر مواد خاص مورد نیاز گیاه، دچار کمبود باشد،عدم مبارزه ی صحیح با آفات و بیماریهای گیاهان دارویی کشت شده ،رعایت نکردن زمان مناسب برداشت ، خشک کردن گیاه در شرایط نامناسب ، عدم نگهداری صحیح و بسته بندی مناسب ،تقلبات گیاهان دارویی و…

نگهداری وحفاظت از گياه دارویی

ویژگی های رشد و نمو گياهان دارويي و نيز اندام های مورد استفاده آنها بايد در عمليات مديريت زراعي مد نظر قرار گيرند. استفاده از روش هايي مانند سرزني، حذف جوان هها، هرس و سايه اندازي در طول زمان ممكن است برای كنترل رشد و نمو گياه و افزايش و بهبود كيفيت و كميت گياهان دارويي توليد شده، لازم باشد.

استفاده از هر نوع مادة شيميايي زراعي کنترل افات و امراض و حفا ظت از گیاهان و همچنین افزایش تولید فقط زمانی مجاز است که جايگزين ديگري براي آن وجود نداشته باشد. در صورت الزام به استفاده از آفت کش ها، فقط از آف تك شهاي ثبت شده طبق آخرین ویرایش در حداقل ميزان مؤثر، بر اساس اطلاعات مندرج برروی بر چسب فهرست سموم مجاز کشور و بسته بندي آنها یا مطابق با قوانين كشور توليدكننده و مصر فكننده نهايي، مي توان استفاده كرد.

تنها كارکنان آموزش ديده با استفاده از تجهيزات مناسب اجازة استفاده از آف تكش ها رادارند. تمامي موارد كاربرد آفت کش ها بايد به طور دقیق ثبت شوند. حداقل فاصله زماني مجاز بين استفاده از آفت کش ها و برداشت محصول دورة كارنس بايد بر اساس اطلاعات مندرج در برچسب و بست هبندي آنها رعايت شود. هر گونه استفاده از اين مواد بايد با نظر خريدار گياهان دارويي انجام گيرد.

نظرات شما در مورد این پست :

فالور ایرانی ارزان 100 عدد

فقط با 3000 تومان صاحب 100 فالور شوید

 • شروع آنی بعد از سفارش

 • بدون نیاز به رمز عبور

 • رایگانه

 • فالوور درهم

 • ریزش دار به دلیل وجود فالوور واقعی

 • پشتیبانی ۲۴ ساعته در ۷ روز هفته

فالور خارجی 500 عدد

فقط با 15000 تومان صاحب 500 فالور شوید

 • شروع آنی بعد از سفارش

 • بدون نیاز به رمز عبور

 • ضمانت برگشت وجه

 • فالوور درهم

 • ریزش دار به دلیل وجود فالوور واقعی

 • پشتیبانی ۲۴ ساعته در ۷ روز هفته

فالور ایرانی هفت ستاره 500 عدد

فقط با 58000 تومان صاحب 500 فالور شوید

 • شروع آنی بعد از سفارش

 • بدون نیاز به رمز عبور

 • ضمانت برگشت وجه

 • دارای فالوور واقعی

 • ریزش کم به دلیل وجود فالوور واقعی

 • پشتیبانی ۲۴ ساعته در ۷ روز هفته

فالور ایرانی واقعی 500 عدد

فقط با 80000 تومان صاحب 500 فالور شوید

 • شروع آنی بعد از سفارش

 • بدون نیاز به رمز عبور

 • ضمانت برگشت وجه

 • دارای فالوور واقعی

 • ریزش کم به دلیل وجود فالوور واقعی

 • پشتیبانی ۲۴ ساعته در ۷ روز هفته

ملیسا بی

 • 09113186628
 • قزوین
 • 08:00 - 18:00

ما اینجا هستیم تا به شما کمک کنیم

جهت تماس با ما

Copy Right @ MelisaBee 2020