برای گرفتن بچه طبیعی، یک کندوی سالم و خالی و بدون قاب و شان را زیر شاخه ای که بچه آویزان شده می گیرند. کندو را طوری زیرش نگه می دارند که همه زنبورها داخل آن قرار گیرند.

آنگاه با دست یک ضربه محکم بشاخه وارد می کنند تا همه زنبورها فقط با همان یک ضربه داخل آن بریزند.

لازم نیست که بدنبال ملکه داخل کندو جستجو کرد بلکه بهتر است بسرعت هرچه تمام تر سر کندو را گذاشته

حدود یکساعت زیر همان درخت قرار داد تا زنبورهائی که در اثر ضربه وارد شده به شاخه در هوا متفرق شده اند بداخل کندو بروند.

پس از یک ساعت اگر ملکه داخل کندو باشد همه زنبورها در داخل کندو جمع خواهند شد و هرگاه در خارج باشد، زنبورها در این مدت کندو را ترک کرده و در اطراف ملکه (مثلا بازهم روی همان شاخه قبلی یا شاخهای دیگر در نزدیکی آن) جمع می شوند

که دوباره مثل پیش با گرفتن کندوی خالی زیر بچه و وارد کردن ضربه محکم به شاخه درخت، آنها را بداخل کندو می ریزند و یک ساعت دیگر کندو را زیر همان درخت میگذارند.

آنگاه کندو را به محلی که قرار است همیشه در آنجا باشد برده و با سرعت یکی دوشان خالی بافته شده و چند عدد دیواره داخلش آویزان می کنند تا زنبورها مشغول بافتن آن گردند.

بچه های طبیعی همیشه استعداد زیادی برای موم بافی دارند، زنبوردار می تواند از این استعداد آنها استفاده نمود. پس از گرفتنشان تعدادی دیواره داخل کندو و آویزان نماید تا زنبورها آنها را بیافتد. مدتی را که ب ه استعداد موم بافی از خود نشان می دهد حدود همان یکهفته اول پس از گرفتنشان می باشد.

بعضی از مواقع طرز گرفتن بچه طبیعی به این صورت است که :

پس از ریختن بچه در داخل کندو و با وجودیکه ملکه بچشم در داخل کندو دیده شد، بازهم زنبورها همراه ملکه کندو را ترک و باصطلاح فرار می کنند.

هرگاه چندین بار بداخل کندوی خالی ریخته شوند، آنها هم چندین بار فرار می کنند

هنگام مواجهه با چنین بچه لجوجی با گذاشتن یک شان پر از لارو سرباز داخل کندو و می توان آنها را وادار به فعالیت نمود تا از فرار منصرف شوند و بدین طریق آنها را ترمز داد.

موضوع خیلی مهم دیگر آنکه پس از گرفتن بچه طبیعی در سه روز اول به هیچ وجه وتحت هیچ عنوانی نباید به آن عسل یا هر نوع شیرینی (مثلا شربت با خمیر شیرین) داد.

زیرا زنبورهای هر بچه هنگام بچه دادن و قبل از خروج از کندو و تمام عسلدانشان را با عسل پر می کنند. این عسل برای تغذیه ۳ روز آنها کاملا کافی است. در چنین وضعی زنبورها از عسل نفرت دارند.

اگر در کندوی تازه اشان عسل گذاشته شود اغلب آنرا ترک می کنند. این خطا متاسفانه تا امروز در ایران رایج است.

در آخر روز سوم می توان یا حتی باید کمی عسل را با آب ولرم به نسبت یک کیلو عسل و یک لیتر آب مخلوط نموده در اختیار شان در داخل کندو گذاشت.

منبع از دکتر شهرستانی طرز گرفتن بچه طبیعی

فهرست