سرمازدگی نوزادان (child brood) .

عارضه ایکه منجر بسایر نوزاد گندها بخصوص بیماریهای قارچی و ویروسی در بین لاروهای زنبور عسل می گردد سرمازدگی نوزادان است عواملی که سبب سرمازدگی لاروها میشوند عبارتنداز:

ا- در فصل بهار که تخمریزی در داخل کندو زیاداست اگردرجه حرارت

پائین آمده وهوا سرد شود درنتیجه زنبوران نمی توانندلاروهای کناره قابها را باندازه کافی گرم کنند وبهمین سبب لاروها سرما زده شده و تلف میشوند.

۲- اگرقاب پراز لارو سرباز یا سربسته در طرفین کندو قرار بگیرد و یا درمیان

قابهای نوزاد پوکه یا دیواره گذاشته شود در نتیجه بین قابهای نوزاد فاصله افتاده و در صورت پائین آمدن درجه حرارت محیط اطراف کندو زنبوران پرستار نمی توانند

کلیه نوزادان را گرم کنند لذا تعداد ی از لاروها سرما زده شده و تلف می گردند.

۳- مسموم شدن زنبوران بیرونی آورنده گرده گل و شهد بداخل کندو در اثر

سمپاشی باغات و یا تعدادی از گیاهان سمی و برنگشتن آنها بداخل کندو در فصل بهار باعث کاهش درجه حرارت لاروها شده و منجر به تلف شدن آنها می گردد .

۴- بازدیدکندوها در هوای کمتر از ۱۸ درجه سانتیگراد باعث سرما زدگی نوزادان می گردد.

تشخیص سرما زدگی از سایر نوزا د کندوها:

در مقایسه با بیماریهای نوزاد گند(لوگ امریکای واروپا پی) و نوزاد کیسه ای در این عارضه لارو و شفیره شکل خود را حفظ می کند

فهرست