زمان حال استمراری

گرامر زمان حال استمراری

زمان حال استمراري : كاري كه در زمان حال به صورت استمرار انجام مي شود.


طرز ساخت : در زبان فارسي اگر به حاضر ساده علامت دارم-داري- دارد-داريم-داريد-دارند و يا علامت
«در حال» اضافه كنيم

حاضر استمراري به دست مي آيد در انگليسي اگر بياييم به حاضر ساده علامت ing +be اضافه كنيم به ما حال استمراري مي دهد.

subject + to be + verb

تذكر مهم : be عبارتند از am,is,are كه بين فاعل و فعل اصلي مي آيد و ing بلافاصله بعد از فعل اصلي
مي آيد

تغييرات در زمان حال استمراري : به وسيله am , is , are انجام مي شود.

نشانه هاي حال استمراري :
الف: وجود am,is,are بين فاعل و فعل اصلي
ب: وجود ing در آخر فعل اصلي
ج: وجود قيود زمان در آخر جمله از قبيل

حالا now
حال- در حال حاضر present at
در اين لحظه- فعلاً being time the for
در اين لحظه moment the at
This morning
This year
This week

د: وجود افعال امري هشدار دهنده مثل:

ساكت باش !up hush
نگاه كن look
بايست stop
گوش كن listen
مواظب باش keep
با دقت باش careful be
گوش كن – يك نفر داره در مي زنه! door the knocking s’Someone! Listen
Look! Someone is coming.
مراقب باش داره استراق سمع ميکنه! . eavesdropping is he careful B

چند تذكر مهم :
۱- افعالي مانند ing -like-know-understand-want نمي گيرند
۲ -افعالي كه به y ختم مي شوند در موقع ing گرفتن y حذف نمي شود و ing به آخرش مي چسبد.

Play playing
Study studying
Carry carrying

۳ -افعاليكه به e ختم مي شوند در موقعing گرفتن e حذف مي شود و به جاي آن ing مي نشيند به جز فعل
be كه e آن حذف نمي شود.

Come Coming
Take Taking
Have Having
Be Being

۴ -افعاليكه يك بخشي هستند و به حرف بي صدا ختم مي شوند اگر قبل از حرف بي صدا فقط يك حرف
صدا دار داشته باشند(u,o,i,e,a (در موقعing گرفتن حرف آخر تكرار سپس به آن ing اضافه مي شود.

Sit sitting
Put putting
Read reading

۵ -افعاليكه به ie ختم مي شوند در موقع ing گرفتن ie تبديل به y مي شود سپس به آن ing اضافه مي شود

tie tying بستن
die dying مردن
lie lying لم دادن –دراز کشیدن

بر گرفته از سایت

توسط
تومان