در گذشــته زنبــورداران فقط عســل توليد مى كردند و ســاير توليدات زنبور عســل از اهميت كمتــرى برخوردار بوده و بــه محصولاتى نظيرگرده گل، بره موم ، زهر، ژله رويال، نوزادان و زنبورهاى بالغ توجهى نمى شــد

كــه علت اصلى اين مســئله كمبود دانش فنى براى توليــد يا فرآورى اين محصولات با ارزش بوده اســت . امروزه اســتفاده از محصولات جانبى زنبور عسل به خصوص در صنايع غذايى، دارويى، بهداشتى-آرايشى به سرعت رو به افزايش اســت و از اين محصولات به طور گسترده اى استفاده مى شود.

 

محصول زنبور عسل : بره موم

يكى از اين محصولات با ارزش بره موم مى باشــد كه در درمان بيمارى ها بسيار استفاده مى شود. ميانگين تركيب بره موم عبارت از ۳۵-۲۵ ٪موم و اسيد هاى چرب، ۵۵- ۲ ۱۰ ٪روغن هاى اترى۳ ، ۵٪گرده ى گل۵ ، ٪ ۱و صمغ هــا، ۴۵ ٪رزيــن ها مواد معدنى و تركيبات آلى است

 

مواد فعال بره موم

برخى از مواد فعال آن عبارتند از : اســيد كافييك۴ و پينوستروبين۵ خاصيت ضد ويروسى و باكترى كشى ، ۸ ۶ اسيد كافييك،اسيد فروليك۷ ،فلاونوييدها آن عمدتاً مربوط به گالانژين، اســترهاى رزينى، اسيدهاى حلقوى و بخشى از ترپن هاست.

بره موم حاوى هاى عصاره كيفيت كنتــرل اســتC، E،B3 ،B2 ، B1 ويتامين هاى بره موم براســاس ميزان و اندازه ى فلاونوييد ها با اســتفاده از دســتگاه ۹ غلظــت مواد محلول درجه ى بريكــس۱۰ درصد مواد اســپكتوفتومتر خشك و درجه غلظت الكل آن است .

ثابت شده كه محلول بره موم در الكل از رشد بعضى باكترى ها و قارچ ها جلوگيــرى مى كنــد . فلاونوييدهاى موجود در بره موم مانع از پاره شــدن پوشــش حفاظتى ويروس ها مى شــود و آن ها به حالت غير فعال در محيط باقى مى مانند

 

تاثیرات بره موم برای درمان

بره موم داراى اثرات بى حسى موضعى ( به علت وجود روغن هــاى فرار )، اثــر محافظتى كبد، تازه كردن بافــت غضروفى، افزايش تعداد پلاكت، از بين بردن ســموم كبدر، ضد انگل (سالك)، ضـد قارچ هاى پوســتى و قــارچ كانديــدا ، ضد التهاب ، ضــد اكسيداســيون، داراى اثرات درمانى بربيمارى هاى مجارى تنفســى( ذات الريه، سل، گلودردها و انسداد ســينوس ها)، زخم هاى دهان، لثه و پوســت، دندان درد، پوسيدگى دندان، ناراحتى هاى پوســتى، بيمارى هاى گوارشــى ( زخم معده، زخم اثنى عشر، روده و التهاب كولون)، مداوا و ترميم شكســتگى استخوان ها، درد مفاصل، التهاب مثانه، ورم پروســتات، افزايش فشــار خون، سوختگى ها، برونشيت، جوش هاى صورت و تبخال، بيمارى هاى زنانه، عوارض تشعشــعات پرتويى (گاما) و راديو اكتيويته شــده و باعث جلوگيرى ازســرطان به علت داشــتن گيرنده ى راديكال هاى آزاد )و درمان آنــفولانزا مى شــود.

بره موم همچنين پاك كننده ى پوســت، مرطوب كننده و تجديد كننده ى حالت ارتجاعى پوســت و نگهدارنده ى پوســت، بهبود جوش صورت و رفع خشكى پوست و شــوره ى سر بوده كه در فرآورده هاى آرايشى – بهداشتى استفاده مى شود

 

تاثیرات بر پوست بدن

بره موم در بيمارى پوستى پسوريازيس ؛ ترك ، بريدگى هاى عميق يا كم عمق در سطح پوســت بدن مى باشد كه در اثر از دســت رفتن رطوبت پوست ايجاد و پوست خشك شده و بعضى باعث خونريزى و درد در ناحيه ى ترك مى شود كه نسبت به عمق ترك ، درد شــدت مى يابد.همچنين در اين بيمارى ترك در كف پاها خيلى شديدتر است.

جهت درمان بيمارى از كرم هاى ترك پا و مرطوب كننده و داروهاى شيميايى ( پسوريامنت) استفاده مى شود. دوره ى درمان اين بيمارى با كرم ها ى ترك پا ى معمول ، تقريبا ۲ ماه به طول مى انجامد

 

مواد و روش ها

مــواد لازم براى تهيه عصــاره بره موم: ۳۰۰ گرم بره موم( تهيه شــده از منطقــه چــادگان اصفهان)، يك ليتر اتانول۷۰٪ ٬ يك بطرى تيره، آســياب برقى (جهت پودر كردن بره موم)، صافى كتان و فريزر( جهت منجمد كردن بره موم)

 

روش تهيه عصاره بره موم:

بره موم را به مدت ۲۴ ساعت در فريزر قرار داده تا آســياب كردن آن راحت تر صورت گيرد. ســپس آن را توســط آســياب به صورت پودر در آورده تا ســطح بيشترى از آن در تماس با اتانول قرار گيرد و تركيبات فعال بيشترى ازآن استخراج شود.

سپس پودر بره موم را درون بطرى تيره ريخته و يك ليتر الكل را روى آن ريخته و در شيشه را محكم بســته و به مدت ۱۰ روز در الــكل در محلى تاريك و گرم قرار داده شد.پس از گذشت اين مدت در شيشه را باز كرده و عصاره ى بره موم را ۲ بار توســط پارچه ى كتان صاف نموده و بعد محلول صاف شــده در معرض هوا قرار گرفت تا در مدت ۲ روز الكل باقيمانده موجود در آن (پس از تصفيه ً فيزيكى) كاملا تبخير شود تا اين عصاره الكلى در تركيب با كرم پايه شكل نامناسب و بوى نا مطبوع ايجاد نكند.

 

روش تهيه كرم ها

قســمتى از تركيب هر۳ كرم در بخش كرم پايه بهداشتى و شامل؛ موم سفيد زنبورعسل، آب ديونيزه، پارافين مشابه و كاملا مايع، اســيد اســتئاريك، وازلين، پروپيلن گليكول، گليســيرين، گليسيرين منواستئارات، ستيل الكل، ترى اتانول آمين، مواد محافظت كننده مى باشد و از داروخانه تهيه شــد.

 

درصد عصاره ى بره موم

مورد اســتفاده در انواع كرم ها شــامل؛ كرم پايه ى فاقد بره موم ، كرم پايه ى داراى ۱ ٪عصاره بره موم وكرم پايه ى داراى۳ ٪عصاره بره موم بود كرم ها براى مدت ً ۵ دقيقه، با مخلوط كن آزمايشــگاهى كاملا هم زده شــدند. پس از مخلوط كردن مواد ميزان ۵۰ گرم از هر كرم به هر فرد مورد آزمايش داده شد. دراين بررســى كــه داراي ۳ تيمار (كــرم) و هر تيمار شــامل ۱۷ تكرار (بيمار) مي باشــد. هر نوع كرم به صورت كاملا تصادفي به ۱۷ نفر خانم در محدوده ى ســنى ۷۳-۱۷ آزمون شد.

توصيه شد افراد هر كرم را به مدت ۲ هفته مصرف كنند. در پايان به هر فرد فرم پرسشــنامه داده شد تا در آن ميزان رضايتمندى خود را بر حســب درصد اعلام كنند .

 

نحوه مصرف كرم بره موم

بدين صورت بود كه افراد كرم ها را در هر نوبت استفاده، روى كف پا ماليده و آن را با نايلون پوشانده و روى آن جوراب مى پوشيدند و پس از ۲ ساعت پوشش را باز مى كردند.

در صورت تمايل موضع را با آب ولرم مى شستند . پس از دو تا چهار بار استفاده ترك ها كاملا بسته شده و خارش آن نيز از بين مى رفت . تعداد دفعات استفاده در روز نسبت به شدت ترك، دو يا سه نوبت در روز(صبح ، ظهر و شب ) بود

 

مشاهدات و نتايج

در اين بررسي جهت مقايسه ميانگين اثر كرم ها از روش دانكن در سطح

 

بره موم

 

بره موم

آماري ۱ درصد اســتفاده شــد . نتايج مصرف كرم ها در ارائه و در شكل ۳ نشان داده شده است.

 

بحث:

نتايج نشــان مى دهد كــه ؛ ميانگين بهبودى كرم حــاوى ۱ درصد بره مــوم:۵/۸۳ ٪و كرم حاوى ۳ درصد بره مــوم :۷۲ ، ٪تفاوت معنى دارى در سطح۱ ٪با ميزان بهبودى كرم پايه ۲۳/۲٪ دارند. ولى تفاوت معنى دارى بين ميانگين رضايتمندى دو كرم ۱ درصد بره موم(۵/۸۳ (٪و كرم ۳ درصد بره موم ۷۲ ٪مشاهده نمى شود در سطح۱٪ اگرچه تفاوت ۱۰درصد ى در ميانگيــن رضايتمندى هر دو كــرم ۱ درصد بره موم۵/۸۳ ٪ و كرم ۳

درصد بره موم۷۲ ٪مشاهده شد . كرم پايه كمترين ميانگين رضايتمندى (۲۳/۲ ( را داشــته و تاثيرى معنى دارى بر بهبود يا درمان ترك ها نداشته است در سطح۱٪ پيشنهاد مى شود در بررسى هاى آتى از افراد بيشتر و در يك محدوده ى ســنى نزديك به هم استفاده شــود.

همچنين اين كرم ها را مى توان روى تبخال و جوش هاى پوستى كه بر اثر نور خورشيد به وجود مى آيند بررسى نمود. سپاسگزارى: از مسئولان محترم مركز آموزش جهاد كشاورزى اصفهان و همچنين بيماران گرامى كه در حسن انجام اين بررسى كمال همكارى را داشته اند ، صميمانه تشكر و قدردانى مى شود.

 

منابع مورد استفاده:

۱ -افروزان ه . ۱۳۸۰ . بره موم زنبور عسل . شفا دهنده طبيعى .

۲ -بصيرى٬ م . ر٬ پرنده . ۱۳۸۷ . فرآورى محصولات زنبور عسل.

۳ -خيســماتولينا٬ ن . ۱۳۸۶ .زنبور درمانى . ترجمه ســيد مظاهر ســيدى و احمد چيت ســاز .

۴ -عبادى٬ ر.ع ٬احمدى. ۱۳۸۵ .پرورش زنبور عسل. انتشارات اركان اصفهان

. ۵ -فارنلى٬ ج . ۱۳۸۸ . بره موم دارويى طبيعى از كندوى زنبور عسل، ترجمه سيد مظاهر سيدى و محمد باقر فرشينه عدل . انتشارات نصوح اصفهان؛ چاپ دوم: ۲۲۲ص.

 

۶-Aagard,K.L. 1974.The Natural Product Propolis–the Way to Health, Mentor Verlag

 

. ۷-Danilov, L.N. 1975. Treatment of some skin diseases with propolis. Propolis: scientific data and suggestions concerning its composition, properties and the possible use in therapeutics. Apimondia Publishing Hous.

 

۸- Marcocci, M.C. 1995.Propolis: Chemical composition, biological properties, and therapeutic activity. Apidologie. 26: 83-99.

 

۹- Menter A, Gottlieb A, Feldman SR, Voorhees ASV, Leonardi CL, Gordon KB, et al. 2008.Guidelines for the management of psoriasis and psoriatic arthritis. Section 1. Overview of psoriasis and guidelines of care for the treatment of psoriasis with biologics. J Am Acad Dermatol;5:826-850. [PubMed]

 

۱۰-Simone, M. Spivak, M. 2009. Propolis and bee health: the natural history and significance of resin use by honey bee s[ online ] . from HTTP // WWW.Apidologie.org. (Accessed 2010 )

پست های که میشه به شما کمک کرد در پرورش زنبور عسل

کپک زدن کندو

کپک زدن کندو

کپک زدن کندو که اغلب در کندوها روی شانها تولید شده و ازدیاد می یابند و تمام سطح شانها را می پوشانند. (بیشتر…)
زنبور نر

زیاد شدن زنبور های نر

پس از پایان فصل گل درختان میوه و شروع باز شدن سایر انواع گلهای عسل خیزه فقط در کندو هایی که سال قبل بیش از همه عسل داده بودند. (بیشتر…)
شپشک-زنبور-عسل

شپشک زنبور عسل ( Braula- coeca )

شپشک زنبور عسل این حشره انگل برخلاف سایر انگلهای خارجی زنبور عسل از خون زنبور تغذیه نمی کند بلکه از غذای آنها استفاده می کند (بیشتر…)
اسید اگزالیک

تأثیر اسید اگزالیک بر عفونت نوزما سرانه

عنوان مقاله : اسید اگزالیک ((تأثیر اسید اگزالیک بر عفونت نوزما سرانه)) ترجمه: مهندس اسماعیل غفوری تهیه و ارسال اصل مقاله: مهندس اباصت رحمانی مقدمه: اسید اگزالیک یکی از قوی…
گیاه رازیانه

گیاه دارویی رازیانه

اهمیّت گیاه رازیانه : میوه گیاه رازیانه اسانس زیادی دارد که در : صنایع داروسازی ، نوشابه سازی ، صنایع غذایی و آرایشی استفاده می گردد . از ریشه ها…

به فروشگاه گروه اقتصاد زنبوردارن سر بزنید

فهرست